Munakata Shiko: Inner Garden of Hasegawa Villa - Han Geijutsu Vol. 12 - Artelino

Artist: Munakata Shiko

Title: Inner Garden of Hasegawa Villa - Han Geijutsu Vol. 12

Date: 1933.

Details & Prices: Munakata Shiko: Inner Garden of Hasegawa Villa - Han Geijutsu Vol. 12 - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Hasegawa-tei no Naien" (Inner Garden of Hasegawa Villa), from the Sosaku Hanga magazine "Han Geijutsu" (It means Printing Art), Vol. 12, "Munakata Shiko Hanga-shu" (Print Collection of Munakata Shiko).

Download Image