Munakata Shiko: Oirase B - Han Geijutsu Vol. 12 - Artelino