Tsukioka Yoshitoshi: Matsuo Basho - Tsuki Hyakushi # 100 - Artelino

Similar Prints Compare Prints...