Utagawa Yoshitaki: Nakamura Sojuro - Kabuki - Artelino

Artist: Utagawa Yoshitaki

Title: Nakamura Sojuro - Kabuki

Date: 1875.

Details & Prices: Utagawa Yoshitaki: Nakamura Sojuro - Kabuki - Artelino

Source: artelino - Japanese Prints
Browse all 24,756 prints...

Description:

"Osaka Nishiki-e Shinbun" (Osaka Kabuki Newspaper). No. 11. Nakamura Sojuro.

Download Image