Utagawa Toyoharu: The Interior of a Kabuki Theater (Ukie Kabuki shibai no zu) - Art Institute of Chicago

Artist: Utagawa Toyoharu

Title: The Interior of a Kabuki Theater (Ukie Kabuki shibai no zu)

Date: Edo period, c. 1776

Details: More information...

Source: Art Institute of Chicago
Browse all 2,166 prints...