Suzuki Harunobu: The Bijin Kinko - Metropolitan Museum of Art

Artist: Suzuki Harunobu

Title: The Bijin Kinko

Date: ca. 1766

Details: More information...

Source: Metropolitan Museum of Art
Browse all 4,319 prints...

Discuss This Print